Privātuma politika

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk testā - Datu subjekts) informāciju par to kādam nolūkam IK FEA (turpmāk tekstā - Feaziedi) iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.

1.2.Apstrādājot personas datus Feaziedi ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1.3.Feaziedi Privātuma politika attiecas uz ikvienu Datu subjektu, kas nav Feaziedi darbinieks, un kuru personu datus apstrādā Feaziedi un tā ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Datu subjekts ir sniedzis personas datus: Feaziedi mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski.

2.Pārzinis un kontaktinformācija

2.1.Personas datu apstrādes pārzinis ir IK "FEA" juridiskā adrese Rīgas iela 65, Jūrmala, LV-2015, tālrunis +371 29553357, e-pasts: feaziedi@inbox.lv, www.feaziedi.lv).

2.2.Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, lūgums iesnieguma formā sūtīt uz e-pastu: feaziedi@inbox.lv.

3.Personas datu apstrādes mērķis

3.1.Feaziedi apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

3.1.1.Komercdarbības veikšanai un pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

 • Nodrošināt Datu subjekta identificēšanu;
 • Pakalpojumu līguma noslēgšanai un izpildei;
 • Pakalpojumu finanšu dokumentu sagatavošanai;
 • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
 • Datu subjekta iesniegumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Datu subjekta aptauju un tirgus pētījumu veikšanai.

3.1.2.Feaziedi likumisko interešu aizsardzībai un līgumsaistību izpildei;

3.1.3.Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1 Feaziedi apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei ar Datu subjektu, tai skaitā, lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai Feaziedi izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • administratīvo aktu un tajā uzlikto pienākumu izpildi;
 • Feaziedi saistošiem starptautiskiem dokumentiem;
 • saskaņā ar Feaziedi vai trešo personu leģitīmajām interesēm;
 • atsevišķos gadījumos saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu. 

4.2 Feaziedi leģitīmās intereses ir

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt pakalpojumu līgumu saistību izpildi;
 • saglabāt Datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, interneta mājaslapā;
 • novērst noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;
 • aizsargāt Feaziedi likumīgās intereses tiesā, citās valsts institūcijās, kā arī saņemot juridisko palīdzību.
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • īstenot sociālās korporatīvās atbildības un sabiedrības investīciju politiku;
 • popularizēt uzņēmuma tēlu un veikt mārketinga aktivitātes;
 • veicināt uzņēmuma korporatīvo kultūru;
 • veidot un saglabāt liecības par uzņēmuma vēsturi un attīstību.

5 Personu datu aizsardzība apstrāde un uzglabāšana

5.1 Feaziedi apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2 Lai nodrošinātu Datu subjektu interešu aizsardzību, Feaziedi nepārtraukti pilnveido savus iekšējos procesus un pasākumus. Kā piemēram, personāla, IT infrastruktūras, tehnisko resursu, kā arī Feaziedi objektu aizsardzības procesus. Visu šo pasākumu ietvaros tiek nodrošināts atbilstošs informācijas aizsardzības līmenis, kas nepieļauj neautorizētu piekļuvi datu subjekta Personas datiem.

5.3 Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji:

 • kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;
 • kamēr ir spēkā līgumi ar trešām pusēm par gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Feaziedi vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.4 Apstrādājot personas datus, Feaziedi nodrošina personas datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi.

6Personas datu piekļuves kategorijas

6.1 Feaziedi neizpauž trešajām personām Datu subjekta personas datus vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • Latvijas Republikas saistošos ārējos normatīvajos aktos un starptautiskos dokumentos paredzētajos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Feaziedi likumīgo interešu aizsardzībai;
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod Feaziedi vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

7. Personas datu subjekta tiesības un pienākumi

7.1 Datu subjekts piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, ja tāda ir nepieciešama, var dot Feaziedi tīmekļa vietnē internetā vai klātienē Feaziedi juridiskajā adresē.

7.2 Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir interneta mājaslapā vai klātienē Feaziedi juridiskajā adresē un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

7.3 Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.

7.4 Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

7.5 Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz pašu Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Feaziedi leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Feaziedi pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

7.6 Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

7.7 Apstrādājot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Feaziedi pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.8 Feaziedi atbildi Datu subjektam nosūtīs pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

7.9 Feaziedi nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Datu subjekta pretenziju gadījumā Feaziedi veiks visas nepieciešamās darbības, lai pretenziju atrisinātu, bet gadījumā, ja tas neizdodas, Datu subjektam vienmēr ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

7.10 Datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām Feaziedi izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

7.11 Datu subjektam ir pienākums iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Feaziedi sagaida, ka visi personu dati, kas tiek iesniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem personai ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot savus Pakalpojumus, tā pati ir atbildīga par šo personu informēšanu par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām.

8 Feaziedi tīmekļa vietne un sīkdatņu lietošana

8.1 Feaziedi tīmekļa vietnē var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija sekojošiem mērķiem:

8.1.1 uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti;

8.1.2 nodrošināt datu subjektam iespēju brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, izmantojot visas tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par Feaziedi piedāvātiem pakalpojumiem un iegādāties tos;

8.1.3 noteikt visapmeklētākās tīmekļa vietnes sadaļas, iegūstot statistikas datus par tīmekļa vietnei un to sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.

8.2 Sīkdatnes identificē tikai datu subjekta iekārtu, taču nekādā formā neizpauž datu subjekta identitāti;

8.3 Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, izņemot, ja normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, bet gadījumos, ja minētie dati ir tehniski būtiski Pakalpojumu nodrošināšanai, tad pastāv iespēja, ka Feaziedi nevarēs konkrēto Pakalpojumu nodrošināt pilnā apmērā kā sākotnēji paredzēts;

8.4 Feaziedi tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz citu pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Feaziedi nenes atbildību.

9 Saziņa ar Datu subjektu

9.1 Feaziedi veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot Datu subjektu norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi)

9.2 Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Feaziedi veic uz noslēgtā līguma pamata.

9.3Pārējos gadījumos Feaziedi sazinās ar Datu subjektu balstoties uz Datu subjekta iesniegtā pieprasījuma pamata, ievērojot Datu subjekta norādīto vēlamo saziņas veidu un/vai normatīvo aktu prasības.

10 Citi noteikumi

10.1 Feaziedi ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, un tīmekļa vietnē vienmēr ir jaunākā Privātuma politikas versija.

10.2 Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā